Telefon
Otwarte
9:00 - 20:00

REGULAMIN SALONU URODY SHINE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Salonu Urody SHINE z siedzibą przy ul. Sterniczej 96 w Warszawie (zwanego dalej “Salonem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Salon Urody SHINE nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 6. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

1.Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez :

portal  Moment.pl  www.moment.pl/salon-urody-shine ,

telefonicznie  tel. 508 410 082,

poprzez  media społecznościowe ,

osobiście

 1. Zasady umawiania wizyt przez Moment.pl określa Regulamin korzystania z portalu Moment.pl, dostępny na stronie www.moment.pl/regulamin.
 2. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji Usług od klientów pojawiających się w Salonie po raz pierwszy, lub  w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 3. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 5. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie
 6. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie bez osób towarzyszących
 8. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 10. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 11. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.
 12. Klient umawiając się na wizytę w Salonu zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.
 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon Urody SHINE
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę
 5. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.
 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, bonem lub przy pomocy płatności online Moment Pay.
 2. Zadatek należy uiścić przy pomocy płatności online Moment Pay.
 3. Zasady płatności Moment Pay określone są w regulaminie korzystania z portalu Moment.pl na stronie www.moment.pl/regulamin.
 4. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie www.salon-shine.pl.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej
 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.
 4. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 9. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

1.Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.

 1. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub mailowo (salon@salon-shine.pl)

3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

 1. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.
 1. Na terenie Salonu zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren Salonu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

3.Na wizyty stawiamy się bez osób towarzyszących.

4.Salon nie jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada Rodzic/Opiekun.

1.Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

2.Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r